Projekt „Dolnośląskie żłobki”

Całkowita wartość projektu: 14 833 511,00 zł (w tym wartość budżetu Gminy Długołęka 7 944 687,00 zł)
Dofinansowanie: 12 608 484,35 zł (w tym dla Gminy Długołęka 6 515 814,00 zł)
Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska (rodziców lub opiekunów prawnych), dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

  • powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich; sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • pozostające bez zatrudniania (bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 240 osób (226K i 14M) w tym 150 osób (141K i 9M) z terenu Gminy Długołęka.

Projekt dotyczy wyposażenia i funkcjonowania nowo wybudowanego Gminnego Żłobka w Kiełczowie.

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 – grudzień 2022

Ilość miejsc: 150 – 6 grup dziecięcych.

Działania w projekcie:

  • Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia;
  • Zakup pomocy do prowadzenia zajęć w punkcie opieki, sprzętu i narzędzi do rozpoznawanych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci;
  • Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki przez okres max. 12 miesięcy.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim – Beneficjentem projektu,  
oraz Partnerami: Gminą Brzeg Dolny; Gminą Kłodzko (gm. wiejska); Gminą Gromadka, Gminą Wińsko; Gminą Oleśnica (gm. wiejska); Gminą Lądek Zdrój.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.dops.wroc.pl/zlobki.php

Projekt „Dolnośląskie żłobki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Skip to content